మీ కోసం ఓ వెబ్‌సైట్‌..

ఇంగ్లీషు లేదా తెలుగు యూనికోడ్‌లో వెబ్‌సైట్‌లను డిజిటల్‌ స్కూలు రూపొందిస్తోంది.

  • డొమైన్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌, 8 వెబ్‌ పేజీల డిజైనింగ్‌, వెబ్‌సైట్‌ హోస్టింగ్‌ సేవలకు రూ.5600.

School Radio

Coming Soon! An innovative initiative of Digital School.... An exclusive Radio for the young generation... School Radio...

School Radio places a spotlight on young broadcasters utilizing the power of radio to share their stories, knowledge, skills and experiences with the global audience. The RADIO which emerged as the best means of news broadcasting in the past is now a powerful tool for the present and future generation. Our younger generation must be included not just as listeners but as active producers and creators of content utilizing this very best medium.

Pages